Anglická gramatika | Falešní začátečníci

Stupňování přidavných jmen


Nejlepší, nejefektivnější a jinak ideální způsob ohýbání jmen přídavných. :)

Porovnávání / komparativ

Komparativ, neboli druhý stupeň přídavných jmen používáme pokud chceme porovnat dvě skutečnosti.
An airplane is more comfortable than a train, but a train is slower than an airplane.  - Letadlo je pohodlnější než vlak, ale vlak je pomalejší než letadlo.

 
  • U jednoslabičných slov se tvoří komparativ příponou -er  : quick -> quicker  fast -> faster  high -> higher
  • Pozor na dvojení samohlásek u jednoslabičných slov! big -> bigger hot -> hotter sad -> sadder       
  • U dvouslabičných slov které končí na „y“ se tvoří stejně. Pozor „y“ se změkčuje na „i“: lovely –> lovelier  easy –> easier
  • Víceslabičná slova se stupňují pomocí more:expensive -> more expensive  modern –> more modern

 

Příslovce se stupňují stejně jako přídavná jména, jen s tím rozdílem že i dvojslabičná slova končící na -y se stupňují s pomocí more

quickly – more quickly ; quietly – more quietly . Výjimka je slovo earlier.

 

Pokud porovnáváme dvě věci užíváme slovo than „než“)

It´s faster. The airplane is faster than the train. - Je rychlejší. Letadlo je rychlejší než vlak.

My brother is more clever than me. Pokud se k zájmenu neváže sloveso používám zájmena me/him/her/us/them.

My brother is more clever than I am. - Můj bratr je chytřejší než já.

 

Před komparativem můžeme použít slova jako  much, a bit, a little, slightly, a lot... abychom porovnávání více upřesnili.

It´s much more expensive. – Je to o hodně dražší.

It´s slightly faster. – Je to mírně rychlejší.
 

Můžeme také užít no a any abychom komparativ převedli do záporu.

I don´t go any further. – Dál už nejdu.

It´s no better than the last movie. – Není to o nic lepší než ten poslední film.
 

Použití slov less a the least  (méně a nejméně) se provádí podobně jako stupňování s more a the most, samozřejmě s opačným významem.

He is less lazy than you. – Je méně líný než ty.

She is the least old of them. – Je z nich ta nejméně stará.
 

Pokud při komparativu použijeme ještě výraz the better(nepravidelný tvar od good) znamená to „tím lépe“.

The faster the better. – Čím rychleji tím lépe. 
The sooner the better. – Čím dříve tím lépe.

 

Porovnávat můžeme také za použití výrazu as a so, nebo as ... as . Potom již nemusíme používat stupňovaného tvaru.

Petr is not as tall as Marc. – Petr není tak vysoký jako Marek.

Petr is not so rich as my dad. – Petr není tak bohatý jako můj táta.

You can eat as many hamburgers as you want. – Můžeš sníst tolik hamburgerů kolik chceš.

 

Superlativ

Superlativu neboli třetího stupně přídavných jmen se používá pokud chceme vyjádřit nejvyšší míru dané vlastnosti.

She is the prettiest of all. - Je nejkrásnější ze všech.

Porsche is the most expensive car. – Porsche je nejdražší auto.

 

Pravidla tvoření superlativů jsou stejná jako u komparativu.
  • Ale používáme příponu -est u krátkých slov (the quickest, the loveliest)
  • A the most pro delší slova – most delicious.
  • K superlativu se vždy váže určitý člen. - It was the most boring movie. It was the longest way in my live.
  • Pokud se k superlativu váže přivlastňovací zájmeno, určitý člen vypouštíme. This book is his best novel.

 

Nepravidelné tvary

Některá přídavná jmena a příslovce tvoří nepravidelné tvary. Naštěstí jich není mnoho, jelikož si je musíme zapamatovat.

Good/well –> better -> the best  - dobrý / lepší / nejlepší ; dobře/ lépe/ nejlépe
Bad/badly –> worse –> the worst  - špatný / horší / nejhorší ; špatně / hůře / nejhůře
Far –> farther (nebo further) –> the farthest (the furthest)- vzdálený / vzdálenější / nejvzdálenější
Old –> older (elder) –> the oldest (the eldest) - starý / starší / nejstarší

Není žádný rozdíl mezi použitím nepravidelných tvarů further a farther. Nicméně výraz further lze použít i jako more nebo additional (další) Phone me if you hear any further news – Zavolej mi pokud se dozvíš nějaké další zprávy.

Nepravidelných tvarů elder/eldest se používá v rodinných a sociálních vztazích (hodnosti), kde nejde o faktické, ale spíš služební stáří. A u archaických výrazů.
elder brother/sister/son... - starší bratr/sestra/syn. Nejstarší syn (prvorozený) je v podstatě hodnost (nebo byla, třeba při nástupnictví na trůn) a bylo samozřejmě jedno o kolik byl starší, či kolik mu bylo.  Pokud porovnáváme pouze věk musíme vždy použít tvaru older.
My elder brother is five years older than me – Můj starší bratr je o pět let starší než já.

Vyzkoušejte co jste si zapamatovali! Anglické testy pro vás
Abyste mohli psáte komentáře musíte být přihlášeni.
Přihlásit
Registrovat
Zpět na seznam anglické gramatiky